مشـاوره

تحلیلگر امنیتی داری مجوز EC, تشخیص و جلوگیری از تهدیدات سایبری، مشاوره ی مستمر در راستای یافتن نقاط ضعف زیر ساخت های نرم افزار، سخت افزار و شبکه، مشاوره در زمینه ی تجزیه و تحلیل داده ها و انجام هرگونه تغییرات لازم برای ارتقا سیستم سازمان ها.توضیحات

تحلیلگر امنیتی داری مجوز EC, تشخیص و جلوگیری از تهدیدات سایبری، مشاوره ی مستمر در راستای یافتن نقاط ضعف زیر ساخت های نرم افزار، سخت افزار و شبکه، مشاوره در زمینه ی تجزیه و تحلیل داده ها و انجام هرگونه تغییرات لازم برای ارتقا سیستم سازمان ها.