معماری نرم افزار

معماری نرم افزار معماری سیستم های نرم افزاری بزرگ و پیچیده همانند شرکت های هواپیمایی و مسافربری بدون خطا و بدون عیب در جهت توسعه سیستم های نرم افزاری مقیاس بزرگ. مدیریت زیر سیستم ها و موئلفه های سازمانی. استفاده از سبک های متفاوت همچون سبک متمرکز روی داده، سبک های جریان داده ای، سبک های ماشین مجازی و ....توضیحات

معماری نرم افزار
معماری سیستم های نرم افزاری بزرگ و پیچیده همانند شرکت های هواپیمایی و مسافربری بدون خطا و بدون عیب در جهت توسعه سیستم های نرم افزاری مقیاس بزرگ. مدیریت زیر سیستم ها و موئلفه های سازمانی.  استفاده از سبک های متفاوت همچون سبک متمرکز روی داده، سبک های جریان داده ای، سبک های ماشین مجازی و ....